Kallelse till höstmöte för Företagsam Skärgård r.f.

Publicerad 26.10.2023 16:57

Kallelse

till höstmöte för Företagsam Skärgård r.f.

Plats: Konferensrum Söderäng på Ålands landsbygdscentrum. Jomalagårdsvägen 16, 22150 JOMALA
Tid: 21 november 2023 kl. 12:30-14:00
Kallade: Brändö kommun, Föglö kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun, Sottunga kommun, Vårdö
kommun.

Det är möjligt att närvara på mötet via distans eller på annat sätt som fastställts i stadgarna. Deltagande på
annat sätt än fysiskt bör meddelas undertecknad i god tid innan mötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare
4. Mötets laglighet och beslutsförhet
5. Föredragningslistan för mötets godkännande
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kalenderår 2024.
7. Val av valberedning inför val av styrelse på årsmöte våren 2024.
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande

Meddela senast 16.11.2023 om du kan delta.

 

Med glada skärgårdshälsningar,

 

Agneta Wackström

verksamhetsledare I  Företagsam Skärgård

Telefon: +358407444877

Besöksadress: Jomalagårdsvägen 16-11, 22150 JOMALA

Webb: www.skargarden.ax

e-post: agneta.wackstrom@skargarden.ax

Publicerad 26.10.2023
Uppdaterad 26.10.2023