Bygg- och avlopps taxor

Avloppsvatten

Alla avgifter är exklusive moms. I avgifterna ingår inte transportkostnader.

 • Avloppsvatten till avloppsnätet enligt vattenmätare: 3,80 €/m3.
 • För hushåll som inte installerat vattenmätare beräknas mängden enligt schablon 150 l/person, dag.
 • För slutna system för svart/gråvatten 9 €/m3.

Övrigt avlopp slamavskiljare och 3-kammarssystem tas inte emot till kommunens reningsverk

Vattenavgift

Grundavgift /år (exkl.moms)              100€

Kubikmeterspris (exkl. moms)           2,40€ m3

Taxa för byggnadsåtgärder 2024

Byggherren eller den som utför åtgärden är skyldig att till kommunen erlägga avgifter som bestäms i
denna taxa för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja
byggnadsarbeten (99 § plan- och bygglagen för landskapet Åland 102/08).

För inspektion av samlingslokaler är sökande skyldig att erlägga avgifter som bestäms i denna taxa.

1. Uppföranden av nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av egnahemshus

 • Per byggnad 430 €
 • Därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 2,20 €/m2
 • Per tillbyggnad eller ombyggnad till 20 m2 325 €

2. Värmeisolerad ekonomibyggnad inkl. tillbyggnad eller ombyggnad av sådan

 • Per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad upp till 20 m2 325 €
 • Per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad> 20 m2 325 €
 • Därtill enligt byggnadens sammanlagda yta upp till 50 m2 1,80 €/m2
 • Därefter 2,70 €/m2

3. Fritidsstugor

 • Per byggnad 545 €
 • Därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,40 €/m2

4. Bastu upp till 25 m2

 • Per byggnad 545 €
 • Därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,40 €/m2

5. Tillbyggnad av fritidsstuga eller bastu

 • Per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad upp till 20m2 325 €
 • Per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad >20m2 325 €
 • Därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,40 €/m2

6. Övriga åtgärder, på vilka bestämmelser om uppförande av nybyggnad tillämpas, mindre
enkla huvudsakligen oisolerade lager, förråds- och garagebyggnader, skjul, samt
tillbyggnader av dessa

 • Per byggnad upp till 50 m2 315 €
 • Per byggnad> 50 m2 315 €
 • Därtill enligt byggnadens totala yta 2,70 €/m2

7. Tillfälliga/tidsbegränsade bygglov

 • Per byggnad upp till 100 m2 240 €
 • Per byggnad> 100 m2 240 €
 • Därtill 1,50 per m2 som överstiger 100 m2

8. Inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål
än det för vilket byggnaderna senast har använts eller för vilket bygglov har beviljats.

 • 315 €
 • Samt 1,80 €/m2

9. Inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden eller
slå samman bostäder eller andra lokaler i byggnaden

 • 315 €
 • Samt 1,80 €/m2

10. Inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eler göra
andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras

 • 270 €

11. Uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av
bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs

 • 270 €

Vid byggande på holmar som saknar fast bosättning och vägförbindelse tas en extra avgift på 260 €.

Om flera bygglov på samma fastighet söks på en gång utfaller endast en avgift. Avgiften debiteras i de fall kommunen skall ordna med transporten till och från byggnadsplatsen vid syneförrättningar. Om kostnaderna för kommunen väsentligt överstiger den extra avgiften på 260 € kan kommunen även fakturera de verkliga kostnaderna för transporten.

Vid byggen som påbörjas innan bygglov beviljats

Avgifterna höjs med 30 %.
Avgifterna är inte ett straff utan en ersättning för merarbete det innebär för byggnadstillsynen att bereda och behandla ett ärende om byggande utan bygglov.

Övriga tillståndabelagda åtgärder

1. Anlägga nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana, motorbana
eller liknande.

 • 545 €

2. Anlägga småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare,
kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt.

 • 600 €
 • Därtill 11 €/båtplats

3. Anlägga en fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 m3

 • 410 €

4. Uppföra en mast med en höjd över 25 m

 • 1410 €

5. Uppföra ett torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten

 • 545 €

6. Anlägga ett vindkraftverk som

a) Är högre än 20 m över markytan

b) Placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över
marken

c) Monteras fast på en byggnad eller

d) Har en rotordiameter som är större än 3 m

 • Per vindkraft 1630 €
 • Därtill 11 €/mwh

7. Uppföra plank eller mur med en höjd över 1,5 m om planket eller muren placeras
närmare tomtgränsen än 5 m

8. Bygganmälan enligt plan- och bygglagen 67 § 220 €
Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov eller anmälan för att uppföra
komplementbyggnader som avses i 1 mom. med en sammanlagd byggnadsarea av högst
15 kvadratmeter under förutsättning att byggnaden tillsammans med andra
komplementbyggnader som har uppförts på tomten inte får en större byggnadsarea än
25 kvadratmeter. Inte heller krävs bygglov eller anmälan för att anordna skärmtak som
avses i 1 mom. med en största area av 15 kvadratmeter eller för att glasa in en uteplats
under ett skärmtak.

Åtgärder i anslutning till giltigt bygglov

1. Förlängning av bygglovets giltighetstid och tillstånd att hålla kvar tillfällig byggnad efter utsatt
tid

 • 150 €

2. Utbyte av och genomgång av ritningar 40 €/h

3. Extra syner som inte hör till byggandet debiteras med 40 €/h

4. Förhandsutlåtande 40 €/h

Utmärkande av byggnadens plats och angivande av höjdläge
Utpålning enligt timdebitering 40 €/h
Behandlingsavgift vid avslag
Per byggnad/avloppstillstånd 220 €

 

Avlopp från enskilda hushåll

Avgift för tillstånd enligt landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd för avledande av avlopp från enskilda hushåll

Enskilt avlopp ex. minireningsverk, infiltration och markbädd.
5 – 25 pe 270 €

Anslutning av avlopp till kommunens reningsverk 3300 €. Fastighetsägaren bekostar ledningen fram till reningsverket eller till befintlig stamledning.

 

Erläggande av avgifter

De avgifter som avses i denna taxa skall erläggas när beslutet meddelats.

Grunden för avgifter

Då avgiften fastställs inberäknas i byggnadens totala yta våningarnas, källarnas och de värmeisolerade
vindsutrymmens sammanlagda ytor med yttre mått.

Balkonger, skyddstak eller sådan utrymmen som är lägre än 1600 mm räknas inte.

Då byggnadstillsynsavgiften fastställs beaktas den sammanlagda ytan av byggnaden som utgör grund
för avgiften och hälften av den yta som överstiger 500 m2.

Inspektion och samlingslokaler

Inspektion och godkännande av samlingslokaler enligt samlingslokalens sammanlagda yta

 • Per lokal 150 €
 • Därtill enligt lokalens sammanlagda yta 1 €/m2

Övriga behandlingsavgifter

Behandlingsavgift för övriga beslut t.ex. beviljande av infart till kommunalväg mm. 200 €

Underrättande av grannar (73 § plan- och bygglagen för landskapet Åland) Per byggnad 40 €/h

Ersättning uppbärs även i det fall att tillstånd eller bygglov inte beviljas, kommunen underrättar granne
med stöd av stadgandena i plan- och bygglagen 73 §. Inkluderar inte eventuella annonseringskostnader.

Taxans ikraftträdande
1.1.2024

Publicerad 25.11.2016
Uppdaterad 4.12.2023