Bygg- och avlopps taxor

Avloppsvatten

Alla avgifter är exklusive moms. I avgifterna ingår inte transportkostnader.

 • Avloppsvatten till avloppsnätet enligt vattenmätare: 3,70€/m3.
 • För hushåll som inte installerat vattenmätare beräknas mängden enligt schablon 150 l/person, dag.
 • För slutna system för svart/gråvatten 8 €/m3.

Övrigt avlopp slamavskiljare och 3-kammarssystem tas inte emot till kommunens reningsverk

Vattenavgift

Grundavgift /år (exkl.moms)              100€

Kubikmeterspris (exkl. moms)           2,40€ m3

 

Taxa för byggnadsåtgärder

Byggherren eller den som utför nedannämnda åtgärd är med stöd av byggnadslag för landskapet Åland § 126 skyldig att för behövliga gransknings-och tillsynsuppgifter till  kommunen erlägga följande avgifter.

 

a) Uppförande av bostadshus

 • Uppförande av egnahemshus och tvåfamiljshus 320 €

  • Tillbyggnad till förutnämnda 160 €

    I avgifterna ingår ritningsgranskning och förrättande av tre syner.

 

b) Uppförande av mindre byggnader (av icke mantalsskrivna)

 • Uppförande av fritidsbostad eller bastu av icke mantalsskrivna 446 €

  • Tillbyggnad till föregående 220 €

    I avgifterna ingår ritningsgranskning och förrättande av tre syner.

 

c) Uppförande av mindre byggnader

 • Uppförande av uthyrningsstuga, fritidsbostad eller bastu byggd av på orten mantalsskrivna 253 €.

  •    Tillbyggnad till föregående 127 €.

   I avgifterna ingår ritningsgranskning och förrättande av 3 syner.

 

d) Uppförande av andra byggnadslovspliktiga byggnader:

 •     Granskning av ritningar                                                 100 €
 •     Byggnadsplatssyn                                                         94 €
 •     Annan syn som förrättas under byggnadstiden             94 €
 •     Slutsyn                                                                          127 €
 •     Totalt dock minst                                                           297 €

 

e) Diverse olika byggnadstaxor

 •     Byggande av tillfällig byggnad eller iståndsättande av skadad byggnad 165 €
 •     Väsentlig ändring av inre konstruktioner och liknande ändringar som kan jämföras med nybyggnad 165 €
 •     Sådan kiosk, kolonistuga, musikestrad, danslave och liknande som ej anses vara byggnad 165 €
 •     Byggnadsanmälan inklusive ritningsgranskning, byggnadsplatssyn och slutsyn 110€
 •     Syn som förrättas under byggtiden 110 €
 •     Slutsyn 127 €

 

f) Byggnation på obebygda öar och holmar

 • Vid byggande på öar och holmar som saknar fast bosättning tas en extra avgift på 253€.

 

g) Utstakning av byggnadsplats-

 • varvid byggherren tillhandahåller hantlangare 94 €/tim,
  • Dock lägst 165 €. Denna avgift ingår inte i de tidigare nämnda avgifterna.

 

h) Förlängning av giltighetstid

 • Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov 198€.

 

i)  Ansökan om ändring

 • Ansökan om användning av byggnad eller del därav till väsentligt annat ändamål än den enligt byggnadslovet var ämnad för 165 €

 

j)  Ifall ansökan förkastas är sökande skyldig att betala handläggningskostnad.

 •    För normal byggnadslovsansökan 66 €
 •    För bygglovsansökan för öar utan fast bosättning  154 €
 •    För andra tillstånd 110 €

 

k) Porto och eventuella kopieringskostnader betalas alltid av den sökande.

 

l) Avloppsanläggningar i nybygge med miljötillstånd

 • Miljötillstånd vid nybyggnation 220 €

   Avgiften för miljötillstånd vid om byggnad av enskilda avlopp är 66 €, vilket även gäller kretsloppsanpassade avloppssystem (se avloppsanvisningar på kommunens hemsida).

 

m) Anslutningsavgift till kommunens reningsverk

 • Anslutningsavgift 3300 €

    Fastighetsägaren bekostar ledningen fram till reningsverket eller till befintlig stamledning.

Publicerad 25.11.2016
Uppdaterad 4.4.2022