Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Sottunga består av nio ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och väljs för en period på fyra år. Nästa val sker hösten 2019.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, kommunens revisorer samt de olika nämndernas ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla intresserade är välkomna med och lyssna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning enligt de riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige godkänt i samband med budgetbehandlingen.

Sottungas kommunstyrelse består av sex ordinarie medlemmar. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.

Nämnder

I Sottunga finns fem aktiva nämnder. Det är kommunfullmäktige soom beslutar vilka nämnder som ska finnas och som väljer ledamöter.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen. De förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelse och fullmäktige.

Den centrala valnämnden tillsätts endast vid val.

Övrig förvaltning

Trafikfrågor

Hanteras av kommunstyrelsen

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 27.4.2016