Äldreråd

Äldrerådet i Sottunga kommun 2024-2025

Enligt 31 a § (2020/11) kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska kommunstyrelsen tillsätta ett äldre råd. Medlemmarna i äldre rådets tillsätts för kommunstyrelsens mandatperiod.

Äldre rådet utgör ett kommunalt rådgivande organ. Rådet kan till skillnad från t ex kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Ett syfte med lagen är att förbättra den äldre befolkningens möjlighet att i kommunen påverka beredningen av beslut som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden samt utvecklandet av service som är viktig för målgruppen.

Äldre rådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av ärenden som har betydelse för tjänster och service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller, men också ärenden som indirekt påverkar äldres välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själv tex. beredning och antagande av planer med stöd av plan- och bygglagen eller andra beslut som berör den fysiska miljön, idrotts- och kulturplaner vilka kan påverka äldres möjlighet att delta i olika fritidsverksamheter.

Äldre rådet kan även själva ta initiativ att starta ärenden och anhängiggöra dem i respektive kommuns beslutsorgan. äldre rådet samarbetar med aktiva föreningar i kommunen som tillvaratar den äldrebefolkningens intresse.

Kommunens organ ska höra och begära utlåtande från äldre rådet under planeringen av ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.

Äldre rådets representanter;

Ordförande: Britt Pettersson

Vice ordförande: Raul Petrell

Sekreterare: Camilla Enberg, omorgschef

Nils Eriksson

Björn Rönnlöf, kst ordf.

Kennet Lundström, kom.sek

Publicerad 22.11.2021
Uppdaterad 23.3.2024